Belangrijk om te weten

Onze Voorwaarden

We hebben de voorwaarden op deze pagina opgedeeld in de volgende onderdelen. Heeft u vragen neem gerust contact met ons op

 • Algemeen
 • Cookies
 • Privacy
 • Contact

Algemeen

Art 1 Definities

 • Onder opdrachtnemer of Moovrz wordt in deze Algemene Voorwaarden Moovrz Verhuizingen & Transport BV bedoeld tenzij anders wordt aangegeven.
 • Onder opdrachtgever wordt bedoeld degene die de opdracht geeft
 • Opdracht zijn de diensten die opdrachtnemer verricht voor de opdrachtgever

Art 2 Overeenkomst

 • Elk aanbod van opdrachtnemer is geheel vrijblijvend en offertes zijn ten alle tijden een indicatie.
 • De in de offerte aangegeven uurtarief en prijzen zijn altijd exclusief heffingen en/of belastingen opgelegd door de overheid zoals bv parkeervergunningen, parkeergeld etc. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze kosten zijn ten alle tijden voor rekening van opdrachtgever en dienen door opdrachtgever vooraf geregeld te worden indien van toepassing.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk (digitaal) aan te geven akkoord te gaan met het aanbod en accepteert hiermee ook deze algemene voorwaarden
 • Het accepteren van het aanbod kan ook blijken uit het beginnen van de werkzaamheden

Art 3 Betaling

 • De betaling dient volledig voldaan te worden aan het eind van de opdracht.
 • betaling kan contant of met overschrijving door middel van een betaalverzoek. Dit dient ter plekke gedaan te worden en opdrachtgever dient in geval van overmaking zorg te dragen dat hij/zij beschikt over de benodigde middelen die hij hiervoor nodig heeft (bankpas/cardreader etc)
 • De betaling is nooit per factuur achteraf tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen
 • De bedragen zijn voor particulieren altijd inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW
 • Wij behouden ons het recht 10 % meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien de betaling niet plaats vind op de dag van de opdracht zelf.
 • Indien betaling later plaatsvindt dan de dag van de opdracht, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 • Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen opdrachtnemer te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

Art 4 Aansprakelijkheid

 • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het transportwaardig aanleveren van de goederen die door opdrachtnemer verhuisd dienen te worden.
 • Opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade indien opdrachtgever goederen niet transportwaardig aanlevert of gebruik maakt van ondeugelijke materialen. BV maar niet uitsluitend...het aanleveren van een tv of monitor zonder doos. Het gebruik van een zwakke verhuisdoos of tasjes etc voor breekbare spullen. Het niet juist verpakken van breekbare spullen.
 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
 • Een schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van het eindbedrag/ totaalbedrag van de verhuizing. – Het eigen risico is 150,- euro bij een schadebedrag van maximaal 500,-. – Het eigen risico is 250,- euro bij een schadebedrag van hoger dan 500,-.
 • Vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden etc. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd voor de opdrachtgever.
 • Schade aan planten, dieren, aquariums, schilderijen en trapportalen blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer(Tenzij anders in de opdracht overeengekomen)
 • Demontage en montage van meubels dient de opdrachtgever op voorhand te melden en geschiedt ten allen tijde op eigen risico van de opdrachtgever.
 • De inboedel die in de verhuiswagen wordt geplaatst, wordt uitgeladen of wordt getild door iemand anders dan een werknemer van de opdrachtnemer is niet verzekerd. Ditzelfde geldt voor inboedel die niet door een werknemer van de opdrachtnemer op een verhuislift wordt geplaatst óf verwijderd.
 • Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient te allen tijde te worden vereffend, ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.
 • Schade dient meteen gemeld te worden en gespecificeerd.

Art 5 Verbod overname Personeel

 • Het is de opdrachtgever of aanverwante partijen en/of personen welke (in)direct aan de opdrachtgever te koppelen, verboden om werknemers van de opdrachtnemer ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, betaald werk of een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan of aan te bieden, met de bedoeling de werknemer middels deze andere onderneming in te lenen of betaalde arbeid te laten verrichten. Indien een partij of persoon zoals hierboven beschreven een arbeidscontract en/of betaald werk aanbied aan werknemers van opdrachtnemer staat hier een boete op van € 10.000,00. Hiernaast wordt er een boete gerekend voor elke dag dat deze aanbieding niet is ingetrokken met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer van € 1.000,00 per dag.

Art 6 Beëindiging van de Overeenkomst

 • De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van overmacht, staking, lockdown, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming of andere (natuur)rampen en elke oorzaak van vertraging of externe factoren die de verhuizing niet mogelijk maken onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen indien de veiligheid en/of gezondheid van zijn medewerkers niet gegarandeerd kan worden. Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum de opdracht kosteloos annuleren. Dit dient schriftelijk/digitaal(email, sms of whatsapp ) te gebeuren. Bij annulering later zijn de volgende vergoedingen verschuldigd
  • – Tussen 7 en 4 dagen : 50% van de ingeschatte kosten van uw verhuizing
  • – Tussen 4 en 2 dagen : 75% van de ingeschatte kosten van uw verhuizing
  – Binnen 48 uur van uw geplande verhuizing bent u de volledige ingeschatte kosten van uw verhuizing verschuldigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moovrz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Moovrz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacy

Moovrz, gevestigd aan Erasmusweg 1163 2542 PS Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://moovrz.nl

Erasmusweg 1163 2542 PS Den Haag

+31 85 1301861

P.E. Boiten is de Functionaris Gegevensbescherming van Moovrz Hij/zij is te bereiken via edwin@moovrz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moovrz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moovrz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moovrz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Moovrz analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moovrz neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen soms besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moovrz) tussen zit. Moovrz gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: We gebruiken automatische besluitvorming ten dele voor het genereren van een offerte. Deze offerte is ten alle tijden puur en alleen een indicatie op basis van de ingevoerde gegevens. We gebruiken deze automatische besluitvorming om een snelle offerte te kunnen geven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moovrz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: We bewaren de ingevulde gegevens maximaal gedurende 5 jaar ivm de boekhouding voor afgesloten opdrachten en klantcontacten voor nog niet afgesloten opdrachten

Delen van persoonsgegevens met derden

Moovrz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moovrz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moovrz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Moovrz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moovrz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moovrz.nl

Contact

U kunt Moovrz bereiken via ons telefoonnummer of per email op info@moovrz.nl

Moovrz hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag

Erasmusweg 1163, 2542 PS DEN HAAG
+31 (0)85 1301861

Reviews